Przykładowe projekty zaliczeniowe

W tej części skryptu przedstawimy przykłady projektów na zaliczenia zajęć z laboratorium komputerowego z matematyki obliczeniowej.
Projekty można potraktować jako trudniejsze zadania laboratoryjne.

Niektóre projekty są proste jeśli chodzi o stronę programistyczną. W przypadku większości takich projektów główną częścią jest przetestowanie danej metody. Inne projekty mogą polegać na zaimplementowaniu bardziej skomplikowanej metody z wykorzystaniem różnych funkcji octave'a.

Interpolacja wielomianowa. Algorytm różnic dzielonych.

 • Zaprogramuj w octave funkcje obliczającą wartości wielomianu zadanego w bazie Newtona dla danych węzłów zmodyfikowanym algorytmem Hornera dla danej tablicy punktów.
  Parametrami mają być:

  • $ x $ tablica punktów - wektor długości $ N $ z węzłami bazy Newtona,
  • $ a $ wektor długości $ N+1 $ ze współczynnikami wielomianu w bazie Newtona,
  • $ N $ - stopień wielomianu (można opcjonalnie obliczyć $ N $ z wektora współczynników).

  Funkcja zwraca $ y $ tablice wartości wielomianu w punktach $ x $.

 • Zaprogramuj funkcję obliczającą różnice dzielone dla danych $ N+1 $ węzłów i wartości funkcji w tych węzłach algorytmem różnic dzielonych (jak z tabelki różnic dzielonych). Parametry funkcji to:
  • $ x $ wektor długości $ N+1 $ z różnymi węzłami
  • $ y $ wektor długości $ N+1 $ z wartościami funkcji $ f $ w węzłach.

  Funkcja powinna zwrócić wektor $ rd $ z różnicami dzielonymi $ rd(k)=f[x_0,\ldots,x_k] $ dla $ k=0,\ldots,N $.

  Czy można to zrobić za pomocą tylko jednej pętli w octavie?

 • {\bfseries Testy:}
  Interpolacja funkcji $ f(x)=\sin(x) $ i $ g(x)=\sin(4*x) $ na $ [-\pi,2\pi] $ dla węzłów równoodległych i Czebyszewa.

  • Porównanie algorytmu różnic dzielonych z algorytmem z funkcji octave'a polyfit.

   Znajdź wielomiany interpolacyjne w węzłach Czebyszewa i równoodległych stopnia $ N $ dla $ N=4,8,16,32,64 $ w bazie Newtona za pomocą funkcji z projektu i za pomocą funkcji polyfit octave'a w bazie potęgowej.
   Oblicz dyskretną normę maksimum (na $ 1000 $ punktach) między
   wielomianem w bazie Newtona uzyskanym własną funkcją, a jej wielomianem interpolacyjnym uzyskanym polyfit. Czy różnice są pomijalne?

  • Błąd interpolacji

   Oblicz dyskretną normę maksimum (na $ 1000 $ punktach) między funkcją, a jej wielomianem interpolacyjnym
   otrzymanym za pomocą funkcji z projektu dla $ N=4,8,16,32,64 $.
   Narysuj wykresy funkcji i wykres jej wielomianu interpolacyjnego (na jednym rysunku).

  Wartość wielomianu w bazie Newtona obliczamy algorytmem Hornera z pierwszego podpunktu.

  Równania nieliniowe. Metoda Steffensena

  Zaprogramuj funkcję octave'a z
  \bfseries metodą Steffensena zdefiniowaną wzorem

  $$<br />
 x_{n+1}=x_n - \frac{f(x_n)^2}{f(x_n+f(x_n))-f(x_n)}<br />
$$

  - która ma znaleźć przybliżenie $ f(x^*)=0 $.

  Napisz funkcję:

  function [x,it]=stef(FCN,x0)

  w m-pliku \texttt{steff.m} z parametrami:

  • FCN - 'wskaźnik' do funkcji (function handle) obliczającej wartość $ f(x) $ dla danego argumentu $ x $,
  • $ x0 $ - liczba, przybliżenie startowe.

  Funkcja powinna zwracać

  • $ x $ obliczone przybliżenie pierwiastka,
  • $ it $ - ilość iteracji.

  Funkcja powinna się zatrzymać, drukując komunikat o braku zbieżności na ekranie komputera, gdy ilość iteracji przekroczy $ 100 $.

  W przypadku przekroczenia ilości iteracji funkcja ma zwrócić komunikat o tym na ekran.

  Przetestuj metodę Steffensena z wykorzystaniem funkcji steff() na przykładach równań rozpatrywanych w zadaniach w \S  [link].

  W szczególności należy sprawdzić, czy metoda zbiega kwadratowo lokalnie, o ile $ f'(x^*)\not=0 $ dla konkretnej funkcji $ f(x)=x^3-27 $.

  Równania nieliniowe. Metoda Halleya

  Zaprogramuj funkcję octave'a z
  \bfseries metodą Halleya, która jest metodą Newtona zastosowaną do funkcji

  $$<br />
  g(x):=\frac{f(x)}{\sqrt{|f'(x)|}},<br />
$$

  która ma znaleźć przybliżenie $ f(x^*)=0 $.

  Wyprowadź wzór na kolejną iterację metody Halleya, w którym będziemy potrzebować odwołania tylko do wartości $ f $, $ f' $ i $ f'' $.

  Napisz funkcję z metodą Halleya \footnotemark \footnotetext{Tak, tego Halleya od komety Halleya.}:

  function [x,it]=halley(FCN,DFCN, D2FCN,x0)

  w m-pliku \texttt{halley.m} z parametrami:

  • FCN - 'wskaźnik' do funkcji (function handle) obliczającej wartość $ f(x) $ dla danego argumentu $ x $,
  • DFCN - 'wskaźnik' do funkcji (function handle) obliczającej wartość pochodnej $ f'(x) $ dla danego argumentu $ x $,
  • D2FCN - 'wskaźnik' do funkcji (function handle) obliczającej wartość drugiej pochodnej $ f''(x) $ dla danego argumentu $ x $,
  • $ x0 $ - liczba, przybliżenie startowe.

  Funkcja powinna zwracać

  • $ x $ obliczone przybliżenie pierwiastka,
  • $ it $ - ilość iteracji.

  Jako warunek stopu należy przyjąć warunek spełnienie, któregoś z warunków $ |f(x_n)|<10^{-7} $ lub $ |x_{n+1}-x_n|<10^{-10} $.

  Funkcja powinna się zatrzymać, drukując komunikat o braku zbieżności na ekranie komputera, gdy ilość iteracji przekroczy $ 100 $.

  W przypadku przekroczenia ilości iteracji funkcja ma zwrócić komunikat o tym na ekran.

  Przetestuj metodę Halleya z wykorzystaniem funkcji halley() na przykładach równań rozpatrywanych w zadaniach w \S  [link].

  W szczególności należy sprawdzić, czy metoda zbiega kubicznie lokalnie, o ile $ f'(x^*)\not=0 $ dla $ f(x)=x^2-4 $ dla $ x^*=2 $.

  Równania nieliniowe. Rozwikływanie funkcji.

  Rozpatrzmy daną krzywą określoną równaniem $ f(x,y)=0 $, gdzie funkcja $ f(x,y) $ jest określona na prostokącie $ [a,b]\times [c,d] $.

  Chcemy znaleźć przybliżone wartości
  funkcji $ y(x) $ zadanej w sposób uwikłany przez

  $$<br />
 f(x,y(x))=0<br />
$$

  w punktach $ x_k=a+k*h $ dla $ h=(b-a)/N $, znając dobre przybliżenie $ y(x_0)=y(a)=y0 $.
  Tutaj $ N $ - to ustalona liczba naturalna.

  • Napisz funkcję (w m-pliku) octave'a, która dla danych parametrów

   • FCN wskaźnika do funkcji dwóch argumentów $ f(x,y) $,
   • ustalonych $ a,b $ - końców odcinka
   • $ y0 $ będącego przybliżeniem $ y_0 $
   • $ N $ ilości punktów, w których chcemy znaleźć przybliżenie $ y_k\approx y(x_k) $ - ten parametr może być opcjonalny. Jeśli nie zostanie podany to powinien przyjmować domyślną wartość sto.

   Funkcja powinna zwrócić jako wektor $ y_k=y(x_k) $ dla $ k=0,\ldots,N $.

   W każdym kroku trzeba rozwiązać, używając funkcji octave'a fsolve()), równanie nieliniowe:

   $$<br />
 g(y_k)= f(x_k,y_k)=0<br />
$$

   biorąc za startowe przybliżenie $ y_{k-1} $ (obliczone w poprzednim kroku dla $ k-1 $).

   Jeśli się okaże, że fsolve() nie potrafi rozwikłać funkcji powinien na ekranie pojawić się komunikat o błędzie.

  • Testować na dwóch przykładach:

   • Fragment elipsy:
    $$f(x,y)=2*x*x+y*y-4.$$

    Interesuje nas tu $ y(x) $ na $ [-1.5,1.5] $ na siatce 101 punktowej. Za $ y0 $ możemy wziąć $ y0=1 $

   • $ g(x,y)=x^3+y^3-4 $ na $ [0,1]\times[0,1] $.

  Metoda Householdera. LZNK

  Załóżmy, że w wyniku doświadczenia otrzymujemy $ m $ punktów $ (x_k,y_k) $, które powinny leżeć na jednej prostej, ale w wyniku błędów pomiaru leżą tylko blisko prostej. Chcemy wyznaczyć prostą $ y=ax+b $, która leży najbliżej tych punktów w sensie najmniejszych kwadratów, tzn. takie $ a,b $, że suma

  $$<br />
  \sum_{k=1}^m|a x_k+b-y_k|^2<br />
$$

  jest minimalna.
  To zadanie możemy przedstawić jako odpowiednie regularne LZNK. Jeśli istnieją dwa punkty o różnych odciętych, to LZNK ma jednoznaczne rozwiązanie.

  Celem projektu jest
  zaprogramowanie funkcji rozwiązującej problem znalezienia współczynników prostej $ y=ax+b $
  najlepiej przybliżającej dane punkty $ (x_k,y_k) $ $ k=1,\ldots,m $ za pomocą rozkłądu QR macierzy przy pomocy metody Householdera. Tzn. szukamy $ (a,b) $ takich, że

  $$<br />
  \sum_{k=1}^m|a x_k+b-y_k|^2= \min_{\hat{a},\hat{b}} \sum_{k=1}^m|\hat{a} x_k+\hat{b}-y_k|^2.<br />
$$

  Czyli: w funkcji rozwiązujemy LZNK $ A*[a;b]\approx\vec{y} $ z macierzą

  $$A=[\vec{x},\vec{1}]$$

  dla wektorów

  $$\vec{1}=\left(\begin{array}{c}1\\1\\ \vdots \\1\end{array}\right),<br />
$$
  $$\vec{x}=\left(\begin{array}{c}x_1\\x_2\\ \vdots \\x_m\end{array}\right)$$

  i wektora prawej strony

  $$\vec{y}=\left(\begin{array}{c}y_1\\y_2\\ \vdots \\y_m\end{array}\right).$$

  Jako parametry wejściowe funkcji traktujemy wektory $ \vec{x},\vec{y} $ długości $ m $, funkcja powinna zwracać:

  • wektor $ [a;b] $ z rozwiązaniem tego LZNK,
  • macierz $ A $ z LZNK
  • macierz górnotrójkątną $ R $ wymiaru $ 2\times 2 $ z rozkładu QR macierzy $ A $ metodą Householdera, tzn. $ A=Q*[R;0] $,
  • dwukolumnową macierz $ B=[\vec{h}_1,\vec{h}_2] $ wymiaru $ m\times 2 $ - w której odpowiednie kolumny to wektory Householdera $ \vec{h}_k $ $ k=1,2 $ dla macierzy Householdera $ H_k $ takich, że $ H_1*H_2=Q $.

  Jeśli kolumny macierzy $ A $ okażą się zależne liniowo - funkcja ma zwrócić odpowiedni komunikat na ekran.

  Testy:

  1. Przetestuj dla dwóch różnych punktów z różnymi $ x_k $ - czy znajdzie prostą przechodzącą przez te punkty.
  2. Przetestuj dla punktów leżących na prostej: tzn. wygeneruj kilka różnych losowych punktów
   $ x_k $ i przyjmij $ y_k=2*x_k-10 $. Następnie sprawdź, czy funkcja zwróci $ a=2,b=-10 $.

  3. Przetestuj dla punktów leżących blisko danej prostej: tzn. przyjmij np.
   $ x_k=k/m $ dla $ k=1,\ldots,m $ dla różnych $ m>1 $ z $ y_k=x_k+2+\epsilon_k $ dla $ \epsilon_k $ losowego z przedziału $ [-10^{-3},10^{-3}] $

   (funkcja octave'a rand() zwraca losowe punkty z przedziału $ [0,1] $).

  4. Sprawdź, czy rzeczywiście dla otrzymanych wektorów Householdera i macierzy $ R,A $ zachodzi
   $$<br />
 A=H_1*H_2*[R;0],<br />
$$

   np. dla przykładów z poprzednich podpunktów. W tym celu można stworzyć macierze $ H_k $ i $ [R;0] $ i te trzy macierze wymnożyć.