Rozwiązywanie równań nieliniowych

W poniższych zadaniach przetestujemy jak działają cztery metody rozwiązywania równań nieliniowych skalarnych, tzn. metoda bisekcji, metoda Newtona, metoda siecznych i metoda iteracji prostych oraz
dwie metody rozwiązywania układów równań nieliniowych, czyli wielowymiarowa metoda Newtona i metoda iteracji prostych w najprostszej formie.

Zapoznamy się również z funkcjami octave'a fzero() oraz fsolve() służącymi do rozwiązywania równań nieliniowych skalarnych i układów równań nieliniowych.

 1. (#)
  Zaimplementuj metodę bisekcji w skrypcie - dla rozwiązania równania $ \cos(x)=0 $ na odcinku $ [0,2] $. Przetestuj, czy funkcja znajdzie dobre przybliżenie $ \pi/2 $.

 2. Przetestuj metodę bisekcji z poprzedniego zadania do rozwiązania innych problemów:
  \begin{eqnarray*}
  x^2-2=0 \\ \exp(x)=2 \\ \cos(10*x)=0
  \end{eqnarray*}

  startując z odcinka $ [0,110] $.

 3. Napisz funkcję octave'a:\\
   function [y,iter,kod]=bisekcja(FCN,a,b,...
                                  tola,maxit),

  której parametrami będą

  • wskaźnik do funkcji FCN (inaczej: function handle),
  • $ a,b $ - końce przedziału,
  • tola - żądana tolerancja bezwzględna - błąd powinien być mniejszy od tola,
  • maxit - maksymalna ilość iteracji.

  Funkcja ma zwrócić

  • y - przybliżone rozwiązanie,
  • iter - ilość iteracji,
  • kod - kod wyniku:
   • $ 0 $ metoda zbiegła,
   • $ 1 $ - metoda zatrzymała się z powodu przekroczenia maksymalnej ilości iteracji,
   • $ 2 $ - wartości w końcach odcinka funkcji mają ten sam znak.

  Funkcja ma działać również jeśli podamy tylko trzy lub cztery pierwsze argumenty - wtedy maksymalna ilość iteracji domyślnie powinna wynosić sto, a tolerancja $ 10^{-5} $.

 4. Zapoznaj się z pomocą dla funkcji octave'a fzero() - rozwiązującą skalarne równania nieliniowe, przetestuj ją na kilku prostych przykładach skalarnych np.
  • $ \cos(x)=0 $,
  • $ x^2-2=0 $,
  • $ x^{10}-2=0 $,
  • $ x-\sin(x)=0 $

  i innych prostych równaniach nieliniowych.

  Proszę przetestować tę funkcję dla różnych wartości początkowego przedziału $ x_0=[a,b] $.

 5. Zapoznaj się z pomocą dla funkcji octave'a fsolve() - rozwiązującą układy równań nieliniowych. Przetestuj ją na kilku prostych przykładach skalarnych, np. na tych z poprzedniego zadania.
 6. (#)Zaimplementuj metodę Newtona w octavie i przetestuj jej zbieżność dla następujących funkcji:
   [ f1(x)=]
  1. $ x*x-2 $ z $ x_0=2 $,
  2. $ x*x*x-27 $ z $ x_0=27 $,
  3. $ \exp(x)-2 $ z $ x_0=10,-10,1e3 $,
  4. $ \sin(x) $ dla $ x_0=2 $,
  5. $ \cos(x) $ z $ x_0=2 $
  6. $ (x-2)^k $ x $ x_0=3 $ dla $ k=2,4,8,16 $,
  7. $ x*x-2 $ z $ x_0=10^6 $, sprawdź, czy metoda Newtona zbiega, a jeśli tak - to czy zbiega ona kwadratowo,
  8. $ 1/x-a $ dla danych $ a=0.5,2,4,100 $ (oczywiście implementując bez dzielenia) jak dobrać $ x_0 $?

  Dla wszystkich tych funkcji znamy rozwiązania, więc można wyświetlać równocześnie na ekranie błąd

  $$e_n=x_n-r$$

  (tutaj $ r $ - znane rozwiązanie) i badać eksperymentalnie rząd zbieżności, tzn. drukować na ekranie stosunki błędu bieżącego do poprzedniego w odpowiedniej potędze:

  $$|e_n|/|e_{n-1}|^p$$

  dla $ p=1,2,3 $.

  Proszę powtórzyć testy z innymi różnymi wartościami startowymi $ x_0 $.

 7. Powtórz zadanie  [link] zastępując metodę Newtona przez metodę siecznych.

  Przetestuj, czy

  $$e_n/(e_{n-1}e_{n-2})$$

  asymptotycznie zbiega do stałej, i czy

  $$|e_n|/|e_{n-1}|^p$$

  dla $ p=(1+ \sqrt{5})/2 $ zbiega do stałej np. dla $ x*x-2 $ z $ x_0=2 $ lub innych równań z poprzedniego zadania.

  Za $ x_1 $ możemy przyjąć $ x_0+10^{-7} $.

 8. Sprawdź, czy metoda iteracji prostych
  $$x_n=\cos(x_{n-1})$$

  zbiega do $ x^*=\cos(x^*) $.

  Zbadaj eksperymentalnie, czy zbieżność jest liniowa, tzn. czy

  $$\frac{|x^*-x_n|}{|x^*-x_{n-1}|}$$

  zbiega do stałej. Za dobre przybliżenie $ x^* $ można przyjąć rozwiązanie równania obliczone za pomocą wywołania funkcji octave'a: fzero().

 9. Zaimplementuj przybliżoną metodę Newtona, w której pochodną przybliżamy ilorazem różnicowym, tzn.
  $$<br />
 x_{n+1}=x_n - \frac{f(x_n)}{\frac{f(x_n+h)-f(x_n)}{h}}=<br />
  x_n - \frac{f(x_n)*h}{f(x_n+h)-f(x_n)}<br />
$$

  dla ustalonego $ h $.

  Przetestuj różne $ h $, np. $ h=10^{-4},10^{-7},10^{-10} $ itp.

  Porównać zbieżność z dokładną metodą Newtona (szczególnie ostatnie iteracje) dla funkcji z zadania  [link].

 10. \textrm{Rozwikływanie funkcji:}

  Dla funkcji $ y(x) $ zadanej w sposób uwikłany równaniem

  $$g(x,y)=2x^2+3y^2-3=0$$

  znajdź przybliżone wartości $ y_k=y(x_k) $ dla $ x_k=k*h $ dla $ k=-N,\ldots,N $ i $ h=1/N $, tzn. spełniające $ g(x_k,y_k)=0 $.

  Testuj dla różnych wartości $ N $, np. $ N= 10,20,40,80,... $.

  oblicz $ y_k $ rozwiązując równanie

  $$g(x_k,y_k)=0.$$

  korzystając z odpowiedniej funkcji octave'a lub własnej implementacji metody Newtona.

  Jak w kolejnych krokach dobierać przybliżenie startowe w metodzie Newtona?

 11. \textrm{Odwracanie funkcji}

  Rozpatrzmy daną funkcję, np.

  $$f(x)=\sin(x)+2*x.$$

  Znajdź wartości funkcji odwrotnej $ f^{-1} $ na odcinku $ [0,5] $ na siatce $ k*h $ dla $ k=0,..,100 $. Narysuj wykres funkcji $ f^{-1} $.

  Sam wykres można narysować dużo prościej bez wyliczania wartości $ f^{-1} $. Jak to zrobić w octave'ie?

 12. (#) \textrm{Wielowymiarowa metoda Newtona}

  Zaimplementuj wielowymiarową metodę Newtona w wersji z dokładnym Jakobianem i w wersji, gdy Jakobian przybliżamy różnicami dzielonymi z parametrem $ h $.

  Zastosuj tę metodę do rozwiązania układu
  \begin{eqnarray*}
  f_1(x_1,x_2)&=&x_1+2x_2=1\\
  f_2(x_1,x_2)&=&3*x_1^2+x_2^2=1
  \end{eqnarray*}
  dla różnych przybliżeń początkowych.

  W przypadku zbieżności policz

  $$\frac{\|x-x_n\|_p}{\|x-x_{n-1}\|_p^q}$$

  dla $ p=1,2,\infty $ oraz $ q=1,2,3 $. Czy ten iloraz zbiega
  do stałej dla jakiegoś z tych $ q $?

  Funkcję $ F(x):=(f_1(x),f_2(x))^T $ w octavie można zdefiniować następująco:

  function y=F(x)
  #x- wektor pionowy

     y=[[1 2]*x-1;3.*x(1)*x(1)+x(2)*x(2)-1];

  endfunction

 13. \textrm{Wielowymiarowa metoda iteracji prostych}

  Zastosuj metodę iteracji prostych

  $$x_n=x_n-aF(x)$$

  do układu z zadania  [link], tzn. przyjmijmy, że $ F(x):=(f_1(x),f_2(x))^T $, a parametr $ a\not=0 $ np. $ a=1,-1,10^{-1} $ itp.

  Czy metoda zawsze zbiega, a jeśli tak - to jak szybko?
  W przypadku zbieżności policz

  $$\frac{\|x-x_n\|_p}{\|x-x_{n-1}\|_p}$$

  dla $ p=1,2,\infty $.

 14. Do układu równań z zadania  [link] zastosuj funkcję fsolve() - porównaj z implementacją metody Newtona w zadaniu  [link], która była zastosowana do rozwiązania tego układu.

  Czy obie metody zbiegają do tego samego rozwiązania dla tych samych wartości wektorów startowych?

  Sprawdź - za pomocą funkcji tic i toc - czas potrzebny do rozwiązania tego układu równań za pomocą obu metod.