Interpolacja wielomianowa i splajnowa

Wielomiany w octavie

W octavie istnieje cała gamma funkcji związanych z wielomianami:

 • polyval( ) - funkcja pozwalająca obliczać wartość wielomianu
  zadanego w bazie potęgowej dla danej wartości $ x $, czy całej macierzy wartości
 • polyfit( ) - funkcja znajdująca współczynniki wielomianu zadanego stopnia najlepiej dopasowanego do zadanej tabelki punktów.
 • polyinteg( ) - zwraca współczynniki wielomianu będącego całką nieoznaczoną z danego wielomianu
 • polyderiv( ) - zwraca współczynniki wielomianu będącego pochodną z danego wielomianu
 • roots( ) - zwraca zera wielomianu
 • conv(a,b) - zwraca współczynniki wielomianu będącego iloczynem wielomianów o współczynnikach odpowiednio z wektorów $ a,b $

Będziemy korzystali przede wszystkim z dwóch pierwszych funkcji.

We wszystkich tych funkcjach przyjmowane jest, że rozpatrujemy współczynniki wielomianu w bazie potęgowej, ale w następującej kolejności:

$$<br />
 (x^n,x^{n-1},\ldots,1).<br />
$$

Współczynniki indeksowane są od jedynki, tzn. wielomian stopnia nie większego od $ n $:

$$w(x)=\sum_{k=1}^{n+1} a_kx^{n+1-k}$$

jest reprezentowany przez wektor współczynników: $ (a_1,\ldots,a_{n+1}) $.

Jeśli chcemy policzyć wartość $ w $ w danym punkcie $ x $, czy ewentualnie dla tablicy punktów umieszczonych w macierzy $ X $,
wywołujemy polyval(a,x) lub polyval(a,X).

Tak więc, aby narysować wykres funkcji $ x^3-2x+1 $ na $ [-3,4] $ można wykonać następującą sekwencję komend :

 a=[1,0,-2,1];  #definiujemy wsp.
 x=linspace(-3,4);#siatka
 wx=polyval(a,x); #wartosc w na siatce
 plot(x,wx); #wykres

Interpolacja wielomianowa

Interpolacja wielomianowa polega na tym, że szukamy funkcji $ p $ z pewnej przestrzeni wielomianów (zazwyczaj wielomianów stopnia nie większego od $ n $), które w tych punktach spełniają odpowiednie warunki interpolacyjne, tzn. $ p $ oraz jej pochodne mają w tych punktach zadane wartości.

Interpolacja Lagrange'a

mo-ILsimplest.jpg
W interpolacji wielomianowej Lagrange'a dla zadanych $ n+1 $ różnych punktów $ x_k $ i wartości $ y_k=f(x_k) $ szukamy wielomianu $ p(x) $ stopnia co najwyżej $ n $ takiego, że spełnione są następujące warunki interpolacyjne:

$$<br />
 f(x_k)=p(x_k)=y_k \qquad k=1,\ldots,n+1.<br />
$$

Funkcja polyfit(x,y,n) znajduje
współczynniki wielomianu $ p $ w bazie potęgowej dla wektorów $ x,y $ długości $ n+1 $. Ważne aby wartości w $ x $ były różne.

Przetestujmy tę funkcję dla następujących danych:
$ x=(-1,0,2,4) $, $ y=(1,1,2,-1) $:

 x=[-1,0,2,4];
 y=[1,1,2,-1];
 a=polyfit(x,y,3);
 s=linspace(-2,5);
 plot(s,polyval(a,s),x,y,"r+;war interp;")

Widać na rysunku  [link], że wielomian spełnia warunki interpolacyjne.
Możemy to sprawdzić też obliczeniowo:

max(abs(y-polyval(a,x)))

Otrzymaliśmy wynik: błąd w węzłach jest równy prawie zero.

Przetestujmy polyfit(x,y,n) dla dużych $ n $ dla węzłów równoodległych na $ [0,1] $ i losowe wartości $ y $ z $ [-1,1] $, następnie policzmy błąd w węzłach w zależności od $ N $:

 N=100;
 er=zeros(N+1,1);
 for k= 0:N,
   x=linspace(0,1,k+1);
   y=2*(rand(size(x))-0.5);
   a=polyfit(x,y,k);
   er(k+1)=max(abs(y-polyval(a,x)));
 endfor
 max(er)

Widzimy, że możemy otrzymać niepoprawny wynik dla dużych $ N $.
Wynika to ze złych własności algorytmu stosowanego przez octave'a ze względu na zaburzenia powodowane przez niedokładne obliczenia w arytmetyce zmiennopozycyjnej.

Zbadajmy błąd pomiędzy funkcją, a jej wielomianem interpolacyjnym.
Na początek rozpatrzmy analityczną funkcję $ f(x)=\sin(x) $ i węzły równoodległe, oraz normę supremum na odcinku $ [-4,6] $. Normę supremum:

$$\|g\|_{\infty,[a,b]}:=\sum_{t\in[a,b]}|g(t)|$$

przybliżymy poprzez dyskretną normę na siatce $ N $ równomiernie rozłożonych punktów na tym odcinku $ [a,b] $, czyli

$$<br />
\|f\|_{h,\infty,[a,b]}=\max_k |f(a+k*h)|<br />
$$

z $ h=(b-a)/N $:

 x=[-1,0,2,4];
 y=[1,1,2,-1];
 a=polyfit(x,y,3);
 s=linspace(-2,5);
plot(s,polyval(a,s),x,y,"r+;war interp;")

mo-IHsin3x.jpg

Interpolacja Hermite'a

Rozpatrzmy teraz zadanie interpolacji Hermite'a.
W interpolacji wielomianowej Hermite'a dla zadanych $ n+1 $ różnych punktów $ x_k $ i naturalnych krotności węzłów $ p_k $ szukamy wielomianu $ w(x) $ stopnia co najwyżej $ N $ dla $ N=\sum_{k=0}^np_k-1 $ takiego, że spełnione są następujące warunki interpolacyjne:

$$<br />
 w^{(j)}(x_k)=y_{k,j} \qquad k=1,\ldots,n+1, \qquad j=0,\ldots,p_k-1.<br />
$$

Tutaj $ y_{k,j} $ to $ N+1 $ zadanych wartości.

W octavie nie ma funkcji realizującej interpolacje Hermite'a.

Ale czy w szczególnych przypadkach nie możemy łatwo rozwiązać tego problemu korzystając z odpowiednich funkcji octave'a?

Rozpatrzmy przypadek węzłów tej samej krotności; np. $ n $ różnych dwukrotnych węzłów.

Chcemy znaleźć współczynniki wielomianu $ \sum_{k=1}^N a_kx^k $ dla $ N=2(n+1) $ takie, że

$$<br />
w(x_k)=f(x_k), \qquad w'(x_k)=f'(x_k).<br />
$$

Czyli rozwiązanie spełnia następujący układ równań liniowych:
\begin{eqnarray*}
\sum_{k=0}^N a_kx_j^k=f(x_k) && j=0,\ldots,n \\
\sum_{k=1}^N ka_kx_j^{k-1}=f'(x_k) && j=0,\ldots,n.
\end{eqnarray*}

Utwórzmy macierz tego układu z pomocą funkcji vander(x), która tworzy macierz Vandermonde'a dla węzłów podanych w wektorze $ x $:

 function [a,C,f]=interpolyH(x,y,dy)
#tworzy wspolczynniki wielomianu Hermite'a dla
#wezlow dwukrotnych z x
#y= wartosci w wezlach x (wektor pionowy)
#wartosci pochodnej w wezlach x (wektor pionowy)
#output: wspolczynniki wielomainu w bazie potegowej
# (Zgodne z polyval())
#C- opcja - macierz ukladu
n=length(x);
N=2*n-1;
A=vander(x,N+1);
D=diag(N:-1:0);
B=zeros(size(A));
B(:,1:N)=A(:,2:N+1);
B=B*D;
C=[A;B];
f=[y;dy];
a=C\[y;dy];
endfunction

mo-IH3w.jpg
Na początku przetestujmy tę funkcję
dla węzłów $ -1,1 $ dwukrotnych i funkcji $ \sin(3*x) $.

x=[-1;1];
f=@(x) sin(3*x);
df=@(x) 3*cos(3*x);
y=f(x);
dy=df(x);
a=interpolyH(x,y,dy);
z=linspace(-1.1,1.1);
plot(z,polyval(a,z),";wiel H;",z,f(z),";f;",x,y,"r+");

Z wykresu funkcji i wielomianu widzimy, że
wielomian przecina wykres i jest styczny w punktach $ -1,1 $, por. rysunek  [link].

Zobaczmy co się stanie w przypadku trzech węzłów.
Testujemy funkcję dla węzłów $ -2,0,2 $ dwukrotnych i $ \sin(3*x) $.

x=[-1;0;1];
f=@(x) sin(3*x);
df=@(x) 3*cos(3*x);
y=f(x);
dy=df(x);
a=interpolyH(x,y,dy);
z=linspace(-1.2,1.2);
plot(z,polyval(a,z),";wiel H;",z,f(z),";f;",x,y,"r+");

Z rysunku  [link] widać, że funkcja działa poprawnie również w tym przypadku.
%%
% SECTION SPLAJNY
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5

Interpolacja zespolona. Algorytm FFT

(#)
%%
% SECTION FFT
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
W tym rozdziale omówimy krótko interpolację zespoloną, ale tylko w przypadku
określonych węzłów zespolonych równomiernie rozmieszczonych na sferze jednostkowej.

Chcemy znaleźć współczynniki zespolone $ a_k\in \mathbb{C} $, $ k=0,\ldots,N $ takie, że

$$<br />
  \sum_{k=0}^N a_k z_j^k=b_k \quad j=0,\ldots,N<br />
$$

dla danych zespolonych $ b_k $ i $ z_j=\exp\left(\frac{2\pi*i*j}{N+1}\right) $ dla $ j=0,\ldots,N $, czyli pierwiastków z jedynki stopnia $ N+1 $.

Równoważnie możemy to zadanie sformułować jako zadanie znalezienia $ a_k $ takich, że

$$<br />
  \sum_{k=0}^N a_k\exp\left(\frac{2\pi*i*j*k}{N+1}\right)=b_k \quad j=0,\ldots,N.<br />
$$

Okazuje się, że rozwiązanie możemy wyrazić poprzez operator dyskretnej transformaty Fouriera, czy równoważnie jako mnożenie przez macierz $ \mathcal{F}_{N+1}=\frac{1}{N+1}(\omega^{k*l}_{N+1})_{k,l=0}^N $:

$$<br />
  \vec{a}=\mathcal{F}_{N+1} \vec{b}<br />
$$

gdzie $ \vec{a}=(a_k)_{k=0}^N,\vec{b}=(b_k)_{k=0}^N $, a $ \omega_{N+1}=\exp\left(\frac{-2\pi*i}{N+1}\right) $.

Mnożenie przez macierz $ \mathcal{F}_{N+1} $ można szybko wykonać z wykorzystaniem algorytmu szybkiej transformacji Fouriera, czyli FFT (Fast Fourier Transform). Odpowiednia wersja algorytmu FFT służy też szybkiemu mnożeniu przez macierz odwrotną do $ \mathcal{F}_{N+1} $: $ \mathcal{F}_{N+1}^{-1}=(N+1)\overline{\mathcal{F}}_{N+1}=(\overline{\omega}^{k*l}_{N+1})_{k,l=0}^N $.

Obliczając wartość wielomianu $ \sum_k a_k z^k $ w punktach $ z_j $, czy równoważnie wartości wielomianu trygonometrycznego $ \sum_{k=0}^N a_k\exp\left(i*k*x\right) $ w punktach $ x_j=\frac{2\pi*j}{N+1} $, to przyjmując
$ b_j=\sum_k a_k z_j^k $ otrzymujemy:

$$<br />
  \vec{b}=\mathcal{F}_{N+1}^{-1}\vec{a}.<br />
$$

Warto dodać, że często macierz DFT definiuje się bez czynnika $ \frac{1}{N+1} $, oczywiście wtedy macierz odwrotna też musi być odpowiednio przeskalowana.

Funkcja

 fft()

służy w octave'ie mnożeniu przez macierz $ \mathcal{F}_{N+1}. $
Jej najprostsze wywołanie to

 a=fft(b)

Sprawdźmy, czy funkcja fft() oblicza wartość DFT zgodnie z naszą definicją. Policzmy $ \mathcal{F}_4(4,0,0,0)^T $, powinniśmy otrzymać
wektor samych jedynek:

 a=fft([4;0;0;0])

a otrzymaliśmy:

a =

   4 + 0i
   4 + 0i
   4 + 0i
   4 - 0i

To oznacza, że funkcja fft() oblicza wartość mnożenia przez
$ (N+1)*\mathcal{F}_{N+1} $.

Z kolei funkcja ifft() powinna obliczać mnożenie przez macierz odwrotną do $ (N+1)*\mathcal{F}_{N+1} $.

Sprawdźmy, jak to działa:

 x=[1, -3, 4,5];
 a=fft(x);
 xx=ifft(a);
 x-xx
 norm(x-xx,2)

Powtórzmy to dla większego $ N $:

 x=rand(100);
 a=fft(x);
 xx=ifft(a);
 norm(x-xx,2)

Stwórzmy macierz $ (N+1)*\mathcal{F}_{N+1} $ i porównajmy szybkość mnożenia przez tę macierz wykonaną za pomocą standardowego operatora octave'a, czyli operatora *, z szybkością działania funkcji fft().

Stwórzmy najpierw funkcję tworzącą macierz $ (N+1)*\mathcal{F}_{N+1} $:

 function F=DFTmac(N=3)
  om=exp((-2*pi*i*(0:N))/(N+1));
  F=zeros(N+1,N+1);
  for k=0:N,
   F(k+1,:)=om.^k;
  endfor
 endfunction

Przetestujmy ją na początek dla $ N=3 $:

 F=DFTmac(3)
 F*F'
 a=rand(4);
 norm(fft(a)-F*a,2)

W tym przypadku wyniki się pokrywają.

Zgodnie z teorią, por. np. [Jankowska:1981:MN], koszt obliczenia DFT przy zastosowaniu algorytmu FFT to
$ O(n\log_2(n)) $, a standardowe mnożenia przez macierz $ \mathcal{F}_n $ kosztuje $ O(n^2) $.

A teraz testujemy szybkość:

 n=4*512
 F=DFTmac(n-1);
 x=rand(n);
 tic;y=F*x;t1=toc
 tic;yy=fft(x);t2=toc
 t1/t2

Na moim komputerze FFT było ponad $ 63 $ razy szybsze dla $ n=2048 $.

Policzmy jeszcze wykres realnego kosztu względem $ n $:

 n=t1=t2=zeros(100,1);
 n(1)=100;
 for k=1:100,
  F=DFTmac(n(k)-1);
  x=rand(n(k));
  tic;y=F*x;t1(k)=toc;
  tic;yy=fft(x); t2(k)=toc;
  n(k+1)=n(k)+10;
 endfor
 n=n(1:100);
 plot(n,t1,";mnozenie przez macierz;",n,t2,";fft;")

Na wynik chwilę musimy poczekać, ale potwierdza on teorię, że FFT jest wyraźnie szybszym algorytmem.

Interpolacja splajnowa

(#)
W przypadku interpolacji splajnowej rozpatrujemy dane węzły:

$$a=x_0,\ldots,x_N=b$$

na odcinku $ [a,b] $, oraz
funkcje splajnowe (splajny), czyli funkcje, które są odpowiedniej klasy gładkości (czyli są w $ C^k([a,b]) $, oraz obcięte do dowolnego pododcinka $ [x_k,x_{k+1}] $ dla $ k=0,\ldots,N-1 $, są wielomianami co najwyżej ustalonego stopnia.

W przypadku splajnów kubicznych rozważamy funkcje, które są klasy $ C^2 $ na $ [a,b] $, oraz są wielomianami kubicznymi na każdym pododcinku.

mo-SplineKub-simplest.jpg

mo-SplineKub-simplest2.jpg

Zadanie interpolacji splajnowej kubicznej polega na znalezieniu splajnu
kubicznego $ s $ takiego, że

$$<br />
 s(x_k)=y_k \quad k=0,\ldots,N<br />
$$

dla zadanych $ y_k $,
oraz spełniającego odpowiednie warunki brzegowe. Np. w przypadku splajnu hermitowskiego
$ s $ musi spełnić warunki brzegowe hermitowskie:

$$<br />
 s'(a)=dy_a \qquad s'(b)=dy_b<br />
$$

dla zadanych dodatkowych dwóch wartości $ dy_a,dy_b $.
W przypadku splajnu naturalnego warunki brzegowe to

$$<br />
 s''(a)=s''(b)=0.<br />
$$

Rozpatruje się również splajny typu not-a-knot. W tym przypadku,
zamiast warunków brzegowych, dodaje się sztucznie dwa warunki ciągłości trzeciej pochodnej w węzłach $ x_1 $ i $ x_{N-1} $.

Z kolei splajny okresowe spełniają następujące warunki brzegowe okresowe:

$$<br />
 s^{(j)}(a)=s^{(j)}(b) \quad j=0,1,2.<br />
$$

W każdym z tych czterech przypadków splajn interpolacyjny jest wyznaczony jednoznacznie, por. np.
[Kincaid:2006:AN].

W octave'ie istnieje kilka funkcji związanych z interpolacją splajnami kubicznymi, czy ogólnie - z funkcjami wielomianowymi na pododcinkach:

 • spline() - funkcja służąca
  znalezieniu splajnu interpolacyjnego hermitowskiego, czy
  typu not-a-knot
 • ppval() - funkcja służąca obliczeniu wartości splajnu zadanego w formacie octave'a
 • mkpp() - tworzy funkcję wielomianową na pod-odcinkach (szczegóły help mkpp())
 • unmkpp() - ze struktury splajnu w octave'ie zwraca współczynniki wielomianów na pod-odcinkach (szczegóły help unmkpp())

Podstawową funkcją służącą
znalezieniu splajnu interpolacyjnego hermitowskiego, czy
typu not-a-knot jest funkcja spline().
Jej najprostsze wywołanie to

p=spline(x,y)

gdzie $ x $ to wektor wymiaru $ N $ z węzłami interpolacji splajnowej, a wektor $ y $ ma tę samą długość co $ x $ i zawiera wartości jakie ma przyjąć splajn w tych węzłach.
Druga możliwość to - przy takim samym wektorze węzłów $ x $, podanie wektora $ y $ o długości $ N+2 $. Wtedy pierwsza i ostatnia wartość wektora $ y $ to wartości pochodnych splajnu w końcowych węzłach $ x $. Pozostałe wartości $ y $ tzn. $ y_k $ dla $ k=2,\ldots,N+1 $ zawierają wartości splajnu w węzłach z $ x $, czyli są takie same jak w pierwszym przypadku.
Funkcja zwraca strukturę typu $ pp $, czyli w odpowiednim formacie octave'a splajnu kubicznego typu not-a-knot w pierwszym przypadku, a w drugim - splajnu hermitowskiego. Następnie, korzystając z funkcji ppval() można obliczyć wartość tego splajnu w punkcie, czy tablicy punktów.

Policzmy splajn który w węzłach $ -2,1,0,1,2 $ przyjmie wartości $ 1,0,0,0,1 $ i narysujmy jego wykres, por. rysunek  [link]:

x=-2:2;
y=[1,0,0,0,1];
pp=spline(x,y);
z=linspace(-2,2);
plot(z,ppval(pp,z),";splajn n-a-k;",x,y,"r+");

Korzystając z tej samej funkcji, stwórzmy splajn hermitowski przyjmując, że jego pochodne w końcach wynoszą zero. Następnie narysujmy wykresy obu splajnów na odcinku $ [-2,2] $, por. rysunek  [link], oraz blisko lewego końca, por. rysunek  [link]:

x=-2:2;
y=[1,0,0,0,1];
pp=spline(x,y);
yh=[0,y,0];
ph=spline(x,yh);
z=linspace(-2,2);
plot(z,ppval(ph,z),";splajn hermitowski;",...
z,ppval(pp,z),";splajn n-a-k;",x,y,"r+");
pause(2);
z=linspace(-2,-2+0.1);
plot(z,ppval(ph,z),";splajn hermitowski;",...
z,ppval(pp,z),";splajn n-a-k;",-2,1.3);

Widać, że splajny są różne, oraz że splajn hermitowski ma pochodną równą zero w lewym i prawym końcu.
mo-SplineKub-simplest3.jpg

Czy w octave'ie można wyznaczyć w prosty sposób inne splajny, np. naturalny lub okresowy?

Okazuje się, że tak, ale trzeba wykorzystać funkcję z rozszerzenia octave'a, czyli octave-forge'a: csape().

Jej wywołanie to

pp=csape(x,y,cond,valz)

gdzie $ x,y $ to wektory długości $ N $ z węzłami i wartościami splajnu w węzłach, a cond przyjmuje wartości:

 • 'variational' w przypadku splajnu interpolacyjnego kubicznego naturalnego
 • 'complete' w przypadku splajnu interpolacyjnego kubicznego hermitowskiego,
  wartości pochodnych w końcach są podane w parametrze valc
 • 'not-a-knot' w przypadku splajnu interpolacyjnego kubicznego typu \textsl{not-a-knot}
 • 'periodic'
  w przypadku splajnu interpolacyjnego kubicznego okresowego
 • 'second'
  w przypadku splajnu interpolacyjnego kubicznego z ustalonymi wartościami drugiej pochodnej w końcach, zgodnymi z tym, co podano w parametrze valc

Funkcja zwraca strukturę typu $ pp $, czyli dane splajnu kubicznego w formacie octave'a.

Porównajmy wyniki tej funkcji z wynikiem funkcji spline() dla danych z naszego prostego przykładu i splajnu typu not-a-knot. Policzymy dyskretną normę maksimum (na siatce równomiernej 300 punktów na $ [-2,2] $ z wyników obu funkcji:

x=-2:2;
y=[1,0,0,0,1];
pp=spline(x,y);
pp1=csape(x,y,'not-a-knot');
z=linspace(-2,2,300);
norm(ppval(pp,z)-ppval(pp1,z),'inf')

Otrzymaliśmy zero.

Na jednym wykresie narysujmy wykresy trzech splajnów interpolacyjnych dla $ N=6 $ z tymi samymi warunkami interpolacyjnymi, ale z różnymi warunkami brzegowymi: hermitowskim, not-a-knot i naturalnym.

N=4;
x=-2:2;
y=[1,0,0,0,1];
pp=spline(x,y);
ppn=csape(x,y,'variational');
yh=[0,y,0];
pph=spline(x,yh);
z=linspace(-2,2);
plot(z,ppval(pph,z),";spl. hermit.;",...
z,ppval(pp,z),";spl. n-a-k;",...
z,ppval(ppn,z),";spl. natur.;",x,y,"r+");

Wszystkie trzy splajny są różne w tym przypadku, por.
rysunek  [link].
mo-SplineKub-diff4.jpg

mo-SplineKub-noteqknots6.jpg

Oczywiście obie funkcje umożliwiają dowolny wybór węzłów, np. weźmy węzły
$ [-2,-1,2,3,4] $ z tymi samymi wartościami i stwórzmy splajny obu typów, por. rysunek  [link]:

x=[-3,2,3,4];
y=[1,0,0,0,1];
pp=spline(x,y);
yh=[0,y,0];
ph=spline(x,yh);
z=linspace(-3,4);
plot(z,ppval(ph,z),";splajn hermitowski;",...
z,ppval(pp,z),";splajn n-a-k;",x,y,"r+");

mo-SplineKub-err5.jpg

Popatrzmy na błędy aproksymacji w normie supremum.
Ustalmy, że interpolujemy splajnami kubicznymi znaną funkcję gładką $ f(x) $ na czterech węzłach równoodległych na odcinku $ [a,b] $.
Jeśli $ pp $ to struktura typu $ pp $ opisująca splajn interpolujący $ f $, to dyskretną normę maksimum różnicy między $ f $, a splajnem $ s $, np. na siatce o tysiącu punktach, możemy obliczyć komendą:

z=linspace(a,b,1000);
y=f(z);
s=ppval(pp,z);
errmax=norm(s-y,'inf')

Założyliśmy, że funkcja $ f $ jest zaimplementowana wektorowo, tzn. że wywołanie w octave'ie f(z) dla $ z $ wektora zwróci wektor $ (f(z(k))) $. W przeciwnym razie należałoby użyć pętli do wyznaczenia wektora $ y $:

z=linspace(a,b,1000);
for k=1:length(z),
 y(k)=f(z(k));
endfor
s=ppval(pp,z);
errmax=norm(s-y,'inf')

W poniższym kodzie obliczymy przybliżoną normę maksimum na odcinku $ [-1,2] $ pomiędzy
$ f(x)=\sin(x) $, a jej dwoma splajnami interpolacyjnymi kubicznymi: naturalnym i typu not-a-knot na czterech węzłach równoodległych:

a=-1;
b=2;
f=@sin;
N=4;
x=linspace(a,b,4);
y=f(x);
pp=spline(x,y);
ppn=csape(x,y,'variational');
z=linspace(a,b,1000);
fz=f(z);
pz=ppval(pp,z);
pn=ppval(ppn,z);
err=norm(fz-pz,'inf')
errn=norm(fz-pn,'inf')

Błąd dla splajnu naturalnego był większy:
errn =  0.048190, niż dla splajnu typu not-a -knot:
err =  0.025120, co widać też na rysunku  [link].

Jako zadanie pozostawiamy policzenie błędów dla innych funkcji, węzłów i typów splajnów kubicznych interpolacyjnych.

SAGE