Obliczanie całek. Kwadratury

W tym rozdziale zajmiemy się zadaniem obliczenia przybliżonego całek postaci:

$$<br />
 \int_a^b f(t) \:dt,<br />
$$

dla funkcji $ f $,
czy ogólniej:

$$<br />
 \int_a^b f(t)\rho(t) \:dt,<br />
$$

dla $ \rho $ danej wagi.

Funkcja octave'a quad()

Do obliczania przybliżonego całek jednowymiarowych tzn. typu

$$c=\int_a^b f(t)\: d t $$

służy funkcja octave'a:

 quad()

Jej najprostsze wywołanie to:

 c=quad(FCN,a,b),

gdzie $ a,b $ to początek i koniec odcinka, a $ FCN $ to wskaźnik (uchwyt) do funkcji
octave'a postaci:

 function y=f(x)

  #komendy octave'a

  y=.....;

endfunction

Jeśli funkcja, której całkę chcemy obliczyć jest już wcześniej zdefiniowana, to uchwyt do niej zwraca operator octave'a: @, np. uchwyt do funkcji $ \sin $ zwróci komenda: @sin.

Na początek kilka prostych przykładów całek, które sami potrafimy obliczyć analitycznie:

 • całka z $ \sin(x) $ na $ [-1,1] $
   quad(@sin,-1,1)

  Otrzymaliśmy zero - jak tego oczekiwaliśmy.

 • $ \int_0^\pi \sin(x) \: d x=2 $
   quad(@sin,0,pi)

  Otrzymaliśmy wynik zgodny z oczekiwaniami.

 • całka z funkcji mało regularnej $ \int_0^1 \sqrt{t} \: d t $:
   c=quad(@sqrt,0,1)

  Sprawdźmy c-2/3, otrzymaliśmy $ ans = 2.2204e-16 $, czyli zero na poziomie błędu zaokrągleń.

mo-quad-eps1.jpg
Czy funkcja quad() zawsze daje dobre wyniki?
Rozpatrzmy prosty przykład
całki z funkcji z parametrem

$$f_\epsilon(t)=\epsilon^{-1}f1(\frac{t}{\epsilon})$$

na $ [-1,1] $, por. rysunek  [link], dla

$$<br />
 f1(t)=\left\{<br />
   \begin{array}{lr}<br />
    1-|t| & x\in(-1,1)\\<br />
    0 & \mathrm{w \; przeciwnym\; przypadku}<br />
   \end{array}<br />
\right.<br />
$$

mo-quad-eps2.jpg

Całka powinna być zawsze równa jeden.
Zdefiniujemy najpierw funkcję $ f1 $:

 function y=f1(x)
  y=1-abs(x);
  y=y.*(y>0);
 endfunction
 c=quad(@f1 ,-1,1)

Otrzymaliśmy jeden. Powtórzmy obliczenia dla $ \epsilon=10^{-k} $ dla $ k=1,3,5,7 $:

 M=6;
 c=epsi=zeros(M+1,1);
 epsi(1)=1;
 for k=1:M,
   c(k)=quad(@(x) epsi(k)*f1(epsi(k)*x) ,-1,1);
   epsi(k+1)=epsi(k)*10;
 endfor

Od pewnego momentu obliczone przybliżenia całek są równe zero zamiast jeden.

Wychwyćmy ten moment dokładniej.
Powtórzmy obliczenia dla $ \epsilon $ z $ [1e-3,1e-2] $.

 epsi=linspace(100,1000,300);
 M=length(epsi);
 c=zeros(M,1);
 for k=1:M,
   c(k)=quad(@(x) epsi(k)*f1(epsi(k)*x) ,-1,1);
 endfor
 plot(epsi,c)

Jest to dość gwałtowna zmiana, por. rysunek  [link].

Dlaczego tak jest? Oczywiście funkcja octave'a quad(() może obliczyć przybliżenie całki korzystając z co najwyżej skończonej ilości wartości funkcji na odcinku całkowania. Nośnik funkcji $ f_\epsilon $ jest bardzo
mały dla $ \epsilon\approx 1e-3 $ względem odcinka całkowania $ [-1,1] $, stąd być może wszystkie obliczone wartości były równe zero.

Można się domyśleć, że funkcje octave'a działają na zasadzie czarnej skrzynki: podajemy parametry do funkcji, a dana funkcja, w tym przypadku quad() powinna zwrócić przybliżenie całki.

Spróbujmy obliczyć tę całkę
dzieląc odcinek $ [-1,1] $ na małe pododcinki i całkując po nich tzn.

$$<br />
 \int_a^b f(t)\: d t=\sum_{k=0}^{N-1} \int_{x_k}^{x_k+h} f(t)\: d t \qquad h=(b-a)/N;\quad x_k=a+k*h ,<br />
$$

a każdą całkę $ \int_{x_k}^{x_k+h} f(t)\: d t $ możemy obliczyć przy pomocy funkcji
octave'a quad().

 epsi=1000;
 N=100;
 h=2/N;
 xk=-1;
 g=@(x) epsi*f1(epsi*x);
 c=0;
 for k=0:(N-1),
   c+=quad(g ,xk,xk+h);
   xk+=h;
 endfor
 abs(c-1)

Otrzymaliśmy błąd $ abs(c-1) $ równy ans =  6.8505e-12,
podczas gdy
abs(quad(g ,-1,1)-1) zwraca błąd równy jeden.

Oczywiście znając nośnik funkcji możemy policzyć całkę po jej nośniku.
Otrzymamy:

 epsi=1000;
 g=@(x) epsi*f1(epsi*x);
 c=quad(g ,-1e-3,1e-3)
 abs(c-1)

Błąd jest równy ans =  1.1102e-16, czyli jest na poziomie błędu zaokrągleń.

Również dla funkcji o dużej zmienności, np. silnie oscylujących, funkcja
octave'a quad(() może zwrócić zły wynik.

Spróbujmy scałkować np. $ \sin(999*x) $ na odcinku $ [0,\pi] $ i porównajmy z dokładnym wynikiem $ \int_0^\pi \sin(999*x)d t=1e-3*(1-\cos(999*\pi)) $.

 a=999;
 g=@(x) sin(a*x);
 c=quad(g ,0,pi)
 abs(c-(1/a)*(1-cos(a*pi)))

Tu funkcja quad() wydrukowała na ekranie ostrzeżenie:

 ABNORMAL RETURN FROM DQAGP

Warto wspomnieć, że funkcja quad() oblicza również całki po odcinkach nieograniczonych. Za wartości $ a,b $ w wywołaniu quad(f,a,b) możemy przyjąć
inf lub odpowiednio -inf, np. możemy scałkować funkcję $ \exp(\frac{x^2}{2}) $ po całej prostej rzeczywistej, czy jakiejś półprostej:

 g=@(x) exp(-0.5*x*x);
 c1=quad(g ,-inf,0)
 c2=quad(g,0,inf)
 c3=quad(g,-inf,inf)
 c3-c1-c2

Czy wynik jest zgodny z oczekiwaniami?

Kwadratury złożone

Oczywiście w octave'ie możemy zaimplementować
najprostsze kwadratury złożone, np. najprostszą kwadraturę złożoną:

$$<br />
 \int_a^b f(t) \: d t P_N(f)\approx \frac{b-a}{N}\sum_{k=1}^N f(a+k*h)<br />
$$

Implementacja w octave'ie tej kwadratury to:

function c=prostakw(f,a,b,N=300)
 #kwadratura prostokatow prawostronna
 #Input: a,b, konce przedzialu calkowania
 #N- ilosc punktow - domyslnie 100
 #f- wskaznik do funkcji -
 #     zwracajacej wektor wartosci dla wektora danych
 #Output: c - przyblizenie calki
 h=(b-a)/N;
 x=(1:N)*h;
 y=f(x);
 c=h*sum(y);
endfunction

Przetestujmy tę kwadraturę. Na początku na jednomianach:

prostakw(@(x) x,0,1)-0.5
prostakw(@(x) x.*x,0,1)-1/3

Wynik jest poprawny. Jeżeli zwiększymy $ N $, to być może uzyskamy lepszy wynik:

prostakw(@(x) x,0,1,1000)-0.5
prostakw(@(x) x.*x,0,1,1000)-1/3

Błąd jest na poziomie $ 10^{-4} $.

Dla funkcji klasy $ C^1([a,b]) $
błąd można oszacować przez

$$<br />
| \int_a^b f(t) \: d t - P_N f|\leq \|f'\|_{\infty,[a,b]}h=O(N^{-1}),<br />
$$

przy czym dla funkcji $ f(x)=x $ w tym oszacowaniu widzimy równość.

Można pokazać, że dla dostatecznie gładkiej funkcji zachodzi:

$$<br />
 \int_a^b f(t) \: d t - P_N f=-f'(\xi)h<br />
$$

dla pewnego punktu $ \xi\in(a,b) $, a dla bardziej regularnych funkcji

$$<br />
 \int_a^b f(t) \: d t - P_N f=Ch + O(h^2)<br />
$$

dla pewnej ujemnej stałej $ C $.

\[<br />
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}<br />
\hline<br />
N & h & $E_N$ & $E_N/E_{N/2}$\\<br />
\hline<br />
10 & 1.00e-01 & 5.17e-02 & 0.00000 \\<br />
 20 & 5.00e-02 & 2.54e-02 & 2.03279 \\<br />
 40 & 2.50e-02 & 1.26e-02 & 2.01653 \\<br />
 80 & 1.25e-02 & 6.28e-03 & 2.00830 \\<br />
 160 & 6.25e-03 & 3.13e-03 & 2.00416 \\<br />
 320 & 3.13e-03 & 1.56e-03 & 2.00208 \\<br />
 640 & 1.56e-03 & 7.82e-04 & 2.00104 \\<br />
 1280 & 7.81e-04 & 3.91e-04 & 2.00052 \\<br />
\hline<br />
\end{tabular}<br />
\]

Badanie rzędu kwadratury $ P_N f $ dla całki z funkcji $ f(x)=x^2 $ na $ [0,1] $. Błąd $ E_N=|\int_0^1f - P_Nf| $. (#)

Przetestujmy teraz tę kwadraturę dla ustalonej analitycznej funkcji $ f $ i podwajanych
wartości $ N $, tzn. obliczymy $ P_Nf $ dla $ N=N_0,2*N_0,\ldots $ i następnie
policzymy:

$$<br />
  \frac{E_k}{E_{k+1}}=\frac{C*h+O(h^2)}{C*h/2+O(h^2)} \approx 2,<br />
$$

dla $ E_k=| \int_a^b f(t) \: d t - P_{2^kN_0} f| $.

\[<br />
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}<br />
\hline<br />
N & h & $E_N$ & $E_N/E_{N/2}$\\<br />
\hline<br />
10 & 3.14e-01 & 1.65e-02 & \\<br />
 20 & 1.57e-01 & 4.11e-03 & 4.00495 \\<br />
 40 & 7.85e-02 & 1.03e-03 & 4.00123 \\<br />
 80 & 3.93e-02 & 2.57e-04 & 4.00031 \\<br />
 160 & 1.96e-02 & 6.43e-05 & 4.00008 \\<br />
 320 & 9.82e-03 & 1.61e-05 & 4.00002 \\<br />
 640 & 4.91e-03 & 4.02e-06 & 4.00000 \\<br />
 1280 & 2.45e-03 & 1.00e-06 & 4.00000 \\<br />
\hline<br />
\end{tabular}<br />
\]

Badanie rzędu kwadratury $ P_N f $ dla całki z funkcji $ f(x)=\sin(x) $ na $ [0,\pi] $. Błąd $ E_N=|\int_0^\pi f - P_Nf| $. (#)

 N=10; M=8;
 #c=2; #znana wartosc calki
 e=0;
 for k=1:M,
  kw=prostakw(f,a,b,N);
  ep=e;
  e=abs(c-kw);
  printf("[%d] e=%g ep/e=%6.5f  \n",N,e,ep/e);
  N*=2;
 endfor

Wyniki dla funkcji $ f(x)=x^2 $ i odcinka $ [0,1] $ są zawarte w Tabeli  [link], a dla funkcji $ \sin(x) $ i
całki z odcinka $ [0,\pi] $ w Tabeli  [link].
Dlaczego dla $ \sin(x) $ wyniki wskazują na błąd $ E_N\approx O(h^2) $?

\[<br />
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}<br />
\hline<br />
N & h & $E_N$ & $E_N/E_{N/2}$\\<br />
\hline<br />
10 & 1.00e-01 & 4.17e-02 & \\<br />
 20 & 5.00e-02 & 2.09e-02 & 1.99085 \\<br />
 40 & 2.50e-02 & 1.05e-02 & 1.99544 \\<br />
 80 & 1.25e-02 & 5.25e-03 & 1.99772 \\<br />
 160 & 6.25e-03 & 2.63e-03 & 1.99886 \\<br />
 320 & 3.13e-03 & 1.31e-03 & 1.99943 \\<br />
 640 & 1.56e-03 & 6.57e-04 & 1.99972 \\<br />
 1280 & 7.81e-04 & 3.29e-04 & 1.99986 \\<br />
\hline<br />
\end{tabular}<br />
\]

Badanie rzędu kwadratury $ P_N f $ dla całki z funkcji $ f(x)=\sin(x) $ na $ [0,1] $. Błąd $ E_N=|\int_0^1 f - P_Nf| $. (#)

Zmieńmy odcinek na $ [0,1] $ i wyniki będą zgodne z oczekiwanymi, por. Tabela  [link].

Normy całkowe

Zastanówmy się, jak w sposób przybliżony wyznaczyć normę typu $ L^p $ na odcinku $ [a,b] $ dla zadanej funkcji $ f(x) $ zdefiniowanej w octave'ie jako

 function y=f(x)

Spróbujmy zdefiniować funkcję octave'a, która korzystając z quad()
wyznaczy przybliżenie normy $ \|f\|_{L^p(a,b)}=\left(\int_a^b|f(t)|^p\: d t<br />
\right)^{1/p} $.
Jako parametry tej funkcji chcemy podawać wskaźnik do funkcji typu y=f(x), $ p $, oraz końce odcinka $ [a,b] $.
Żeby wywołać funkcję quad() musimy podać funkcję octave'a jednoargumentową $ x\mapsto |f(x)|^p $ jako pierwszy argument.
Trzeba ją odpowiednio zdefiniować wewnątrz naszej funkcji. Najwygodniejszym sposobem jest użycie mechanizmu funkcji anonimowej, por Rozdział  [link]:

fp=@(x) (abs(f(x))^p;

oczywiście $ p $ musi być wcześniej zdefiniowane.
Tak więc można by napisać tę funkcję następująco:

function n=Lpnorm(f,a,b,p=2)
 fp=@(x) abs(f(x))^p;
 n=quad(fp,a,b);
 n=n^(1/p);
endfunction

Sprawdźmy dla $ p=2 $ i prostych funkcji
np.:

Lpnorm(@(x) 1,0,1)-1
Lpnorm(@(x) x,0,1)-1/sqrt(3)
Lpnorm(@cos,0,pi)-sqrt(pi/2)

Wyniki są poprawne.

Mając zaimplementowaną taką funkcję, możemy np. przeprowadzić badanie rzędów zbieżności interpolacji splajnowej w normie $ L^2 $, zamiast w normie maksimum, tak jak w Rozdziale  [link].

SAGE