Zadanie własne

Numeryczne zadanie własne polega na znalezieniu niektórych lub wszystkich wartości oraz wektorów własnych macierzy $ A $ wymiaru $ N\times N $ rzeczywistej lub zespolonej. Na wykładzie z Matematyki Obliczeniowej omawia się kilka najprostszych metod dla symetrycznego zadania własnego, tzn. dla zadania własnego z macierzą rzeczywistą symetryczną.

Funkcją octave'a służącą do znajdowania wartości i wektorów własnych dowolnej macierzy jest
eig().

Najprostsze jej wywołanie to:

w=eig(A)

po którym funkcja powinna zwrócić wszystkie wartości własne w wektorze $ w $.

Jeśli potrzebujemy poznać wektory własne, to musimy wywołać tę funkcję z dwoma zwracanymi wartościami:

[V,D]=eig(A)

W tym przypadku $ D $ będzie macierzą diagonalną, na której diagonali będą wartości własne macierzy $ A $, natomiast $ V $ będzie macierzą ortogonalną, w której kolumnach będą wektory własne dla odpowiednich wartości na diagonali $ D $, czyli

$$<br />
 AV=VD.<br />
$$

Sprawdźmy na losowej macierzy diagonalnej jak działa funkcja eig(),
najpierw przy prostszym wywołaniu:

A=rand(5,5);
A=A+A'; # symetryzujemy macierz
w=eig(A)
det(A-w(1)*eye(size(A)))

Wyznacznik $ A-w(1)*I $ jest na poziomie $ 10^{-14} $, czyli de facto jest równy zero.

Teraz sprawdźmy drugą formę wywołania funkcji eig():

[V,D]=eig(A)
norm(V*D-A*V,1)

Sprawdźmy, jak działa funkcja dla macierzy większego wymiaru:

N=10;
for k=1:3,
  A=rand(N,N);
  A=A+A'; # symetryzujemy macierz
  [V,D]=eig(A);
  norm(V*D-A*V,1)
  N*=10
endfor

Wniosek: funkcja działa dobrze nawet dla większych $ N $.

Przetestujmy ją dla macierzy ogromnego wymiaru o dużej ilości zer, np. macierzy trójdiagonalnej. Wykorzystamy też funkcje sparse() służące utworzeniu macierzy w formacie rzadkim:

N=1000;
x=ones(N,1);
A=sparse(diag(x))-sparse(diag(x(1:N-1),1));
A=A+A';
tic;[V,D]=eig(A);toc
norm(V*D-A*V,1)

Sprawdźmy, jak działa funkcja dla macierzy niesymetrycznej:

A=[2,-1;1,2]
w-eig(A)
[V,D]=eig(A)
norm(V*D-A*V,1)

Istnieje też funkcja eigs(), która oblicza tylko kilka wartości własnych macierzy, np. największych co do modułu wartości.

Przetestujmy funkcję dla losowej macierzy wymiaru $ 10\times 10 $:

A=rand(10,10);
A=A+A'; # symetryzujemy macierz
wa=eig(A)
w=eigs(A)

Funkcja domyślnie znajduje sześć największych co do modułu wartości własnych, ale może znaleźć mniej lub więcej:

w3=eigs(A,3)
w9=eigs(A,8)

lub bazując na innym kryterium, np. najmniejsze wartości własne co do modułu:

wm=eigs(A,3,'sm')
wd=eigs(A,3)

Możliwe opcje to:

 • 'lm'
  największe wartości co do modułu (default).

 • 'sm'
  najmniejsze wartości co do modułu

 • 'la'
  największe wartości (tylko o ile $ A $ jest symetryczna)

 • 'sa'
  najmniejsze wartości (tylko o ile $ A $ jest symetryczna)

 • 'be'
  wartości z końców widma macierzy, z jedną więcej z górnej części widma, o ile chcemy znaleźć nieparzystą liczbę wartości własnych (tylko o ile $ A $ jest symetryczna)

 • 'lr'
  największe części rzeczywistych wartości własnych (tylko o ile $ A $ jest niesymetryczna lub zespolona).

 • 'sr'
  najmniejsze części rzeczywistych wartości własnych (tylko o ile $ A $ jest niesymetryczna lub zespolona).

 • 'li'
  największe wartości części urojonych wartości własnych (tylko o ile $ A $ jest niesymetryczna lub zespolona).

 • 'si'
  najmniejsze wartości części urojonych wartości własnych (tylko o ile $ A $ jest niesymetryczna lub zespolona).

Spróbujmy policzyć dwie największe i dwie najmniejsze co do wartości własne macierzy trójdiagonalnej przy pomocy tej funkcji:

N=1000;
x=ones(N,1);
A=sparse(diag(x))-sparse(diag(x(1:N-1),1));
A=A+A';
tic;w=eigs(A,4,'be');toc

Niestety metoda zawiodła, a funkcja eig() - choć wolna, zwróciła wszystkie wartości i wektory tej macierzy.

Zaimplementujmy najprostszą wersję metody potęgowej:

Niech $ \hat{x}_0=x_0 $ będzie wektorem o normie drugiej równej jeden. Wtedy
ciąg iteracji metody potęgowej jest zdefiniowany następująco:
\begin{equation}(#)
\begin{array}{lclr}
\hat{x}_k&=&Ax_{k-1} &\qquad \mathrm{iteracja}\\
x_k&=&\frac{ \hat{x}_k}{ \|\hat{x}_k\|_2} & \qquad \mathrm{normowanie} \\
r_k&=& x_k^TAx_k \qquad &\mathrm{iloraz      Rayleigha}
\end{array} \qquad k>0
\end{equation}

W octavie kod może wyglądać następująco:

x=rand(N,1); #losujemy wektor
x=x/norm(x,1); #normowanie x0
y=A*x;
r=x'*y; rp=r+2*TOL;
it=0;
while(abs(r-rp)>TOL)
 x=y/norm(y,2);
 y=A*x;
 rp=r;
 r=x'*y;
 it++;
endwhile
x=y/norm(y,2)
r

Za warunek stopu przyjęliśmy $ |r_k-r_{k-1}|<TOL $ zadanej tolerancji.

Przetestujmy ten algorytm dla macierzy symetrycznej A=[4,1;1,4], która ma wartości własne $ 5,3 $.

Dla TOL=1e-12 otrzymaliśmy, że po $ 24 $ iteracjach iloraz Rayleigha wynosi
$ r = 4.99999999999963 $, czyli błąd $ 3.71e-13 $.
Z kolei przybliżenie wektora własnego to

x =

   0.707106628756140
   0.707106933616922

Możemy policzyć $ \|Ax-5*x\|_2 $ w octave'ie, czyli norm(A*x-5*x,2), która wynosi
$ 4.31e-07 $.

Po prostych rachunkach otrzymujemy, że wektorem własnym dla wartości własnej $ 5 $ jest wektor postaci $ x=(x_1,x_1)^T\not=0 $.

Sprawdźmy, dla naszego wektora:

octave:111> abs(x(1)-x(2))
ans =  3.04860781730198e-07
octave:112>

Oczywiście ilość iteracji i błędy zależą też od wektora $ x_0 $.

Powtórzmy obliczenia drukując na ekranie błąd $ |5-r_k| $ i $ |(1,-1)^Tx_k| $ dla $ x_k $ iteracji metody potęgowej i $ r_k $ ilorazu Rayleigha:

A =

   4   1
   1   4

[it]|  Rayleigh  |   |x-y|   |
-----------------------------
[ 1] | 2.5008722 | 0.0241133 |
[ 2] | 4.9995814 | 0.0204587 |
[ 3] | 4.9998493 | 0.0122760 |
[ 4] | 4.9999457 | 0.0073658 |
[ 5] | 4.9999805 | 0.0044195 |
[ 6] | 4.9999930 | 0.0026517 |
[ 7] | 4.9999975 | 0.0015910 |
[ 8] | 4.9999991 | 0.0009546 |
[ 9] | 4.9999997 | 0.0005728 |
[10] | 4.9999999 | 0.0003437 |
[11] | 5.0000000 | 0.0002062 |
[12] | 5.0000000 | 0.0001237 |
[13] | 5.0000000 | 0.0000742 |
[14] | 5.0000000 | 0.0000445 |
[15] | 5.0000000 | 0.0000267 |
[16] | 5.0000000 | 0.0000160 |
[17] | 5.0000000 | 0.0000096 |
[18] | 5.0000000 | 0.0000058 |
[19] | 5.0000000 | 0.0000035 |
[20] | 5.0000000 | 0.0000021 |
[21] | 5.0000000 | 0.0000012 |
-----------------------------
x =

   7.07106556762792e-01
   7.07107005610232e-01

Wartosc wlasna:   4.999999999999440

Powtarzając eksperyment dla macierzy $ A-2*I $, czyli macierzy o wartościach własnych $ 3 $ i $ 1 $, otrzymujemy po $ 14 $ iteracjach iloraz Rayleigha taki, że błąd $ |3-r| $ wynosi $ 3.99e-14 $ przy tym samym warunku stopu:

p =  2
A =

   2   1
   1   2

[it]| Rayleigh+p |   |x-y|   |
-----------------------------
[ 1] | 3.5005623 | 0.0335338 |
[ 2] | 4.9997501 | 0.0158070 |
[ 3] | 4.9999722 | 0.0052693 |
[ 4] | 4.9999969 | 0.0017564 |
[ 5] | 4.9999997 | 0.0005855 |
[ 6] | 5.0000000 | 0.0001952 |
[ 7] | 5.0000000 | 0.0000651 |
[ 8] | 5.0000000 | 0.0000217 |
[ 9] | 5.0000000 | 0.0000072 |
[10] | 5.0000000 | 0.0000024 |
[11] | 5.0000000 | 0.0000008 |
-----------------------------
x =

   7.07106736568327e-01
   7.07106825804765e-01

Wartosc wlasna:   4.999999999999928

Widać już z tych dwóch eksperymentów, że ilość iteracji zależy od stosunku $ \lambda_2/\lambda_1 $ ( gdzie $ \lambda_1 $ to wartość własna o maksymalnym module, $ \lambda_2 $ to druga z kolei wartość własna ze względu na moduł) i że szybkość zbieżności ilorazu Rayleigha jest dużo większa niż
wektorów iteracji do odpowiedniego wektora własnego.
Potwierdza to oszacowania teoretyczne, w których można pokazać, że

$$<br />
 v_1=x_k+O((\lambda_2/\lambda_1)^k), \qquad \lambda_1=r_k+O((\lambda_2/\lambda_1)^{2k}).<br />
$$

Widać, że iloraz Rayleigha zbiega do wartości własnej dużo szybciej w tym przypadku.

Jeśli $ (\lambda_k,v_k) $ to para własna dla macierzy $ A $, to $ ((\lambda_k-p)^{-1},v_k) $ jest parą własną dla macierzy $ (A-pI)^{-1} $. Ta obserwacja pozwala nam skonstruować tzw. odwrotną metodę potęgową, która jest zdefiniowana jako metoda potęgowa zastosowana do macierzy $ (A-pI)^{-1} $ dla $ p $ parametru będącego dobrym przybliżeniem $ \lambda_k $ dowolnej wartości własnej $ A $. Warunkiem zbieżności iteracji odwrotnej metody potęgowej do $ v_k $ wektora własnego dla $ \lambda_k $, przy założeniu, że wektor startowy nie jest ortogonalny do $ v_k $ jest to, aby

$$<br />
|\lambda_k-p|>|\lambda_j -p| \qquad \forall j\not= k.<br />
$$

Szybkość zbieżności wektorów iteracji dla odwrotnej metody potęgowej zależy wtedy od
$ \max_{j\not =k}\frac{|\lambda_k-p|}{|\lambda_j-p|} $.

W octave'ie łatwo zaimplementować odwrotną metodę potęgową: wystarczy mnożenie przez macierz $ A $ w metodzie potęgowej zastąpić przez mnożenie wektora przez macierz odwrotną, które jest równoważne rozwiązywaniu układu równań. W octave kod odwrotnej metody potęgowej może wyglądać następująco:

A=A-p*eye(size(A)); # tworzymy macierz A-p*I

x=rand(N,1); #losujemy wektor
x=x/norm(x,1); #normowanie x0
y=A\x;
r=x'*y;
rp=r+2*TOL;
it=1;

while(abs(r-rp)>TOL)
 x=y/norm(y,2);
 y=A\x;
 rp=r;
 r=x'*y;
 it++;
endwhile

x=y/norm(y,2) #przyblizenie wektora wlasnego A
1/r+p #przyblizenie wartosci wlasnej A

Zobaczmy jak szybko działa metoda dla naszej testowej macierzy $ A $ i $ p=5.01 $:

p =  5.0100
A =

  -1.0100   1.0000
   1.0000  -1.0100

[it]|   1/r+p    |   |x-y|   |
-----------------------------
[ 1] | 4.9900001 | 0.0273613 |
[ 2] | 5.0000000 | 0.0001925 |
[ 3] | 5.0000000 | 0.0000010 |
[ 4] | 5.0000000 | 0.0000000 |
-----------------------------
x =

  -7.07106781186489e-01
  -7.07106781186606e-01

Wartosc wlasna:   5.000000000000000

A teraz dla $ p=2.8 $ - tu wektor własny ma postać $ a*(1,-1)^T $:

p =  2.8000
A =

   1.2000   1.0000
   1.0000   1.2000

[it]|   1/r+p    |   |x+y|   |
-----------------------------
[ 1] | 7.1576796 | 1.0000000 |
[ 2] | 3.9194920 | 1.3442338 |
[ 3] | 3.0139676 | 0.3789639 |
[ 4] | 3.0001162 | 0.0357476 |
[ 5] | 3.0000010 | 0.0032508 |
[ 6] | 3.0000000 | 0.0002955 |
[ 7] | 3.0000000 | 0.0000269 |
[ 8] | 3.0000000 | 0.0000024 |
[ 9] | 3.0000000 | 0.0000002 |
-----------------------------
x =

   7.07106782104050e-01
  -7.07106780269045e-01

Wartosc wlasna:   3.000000000000000

Przesuwanie widma macierzy poprzez dodanie do niej $ p*I $ jest bardzo ważne w różnych uogólnieniach metody potęgowej takich jak np. metoda $ QR $ z przesunięciami, por. np. [Kincaid:2006:AN], [Trefethen:1997:NLA], [Jankowska:1982:MN].

SAGE